Pidato Bahasa Sunda Lengkap Dengan Penjelasan dan Contohnya

Pidato Bahasa Sunda Lengkap Dengan Penjelasan dan Contohnya

Dalam bahasa Sunda, pidato juga disebut dengan biantara. Biantara bahasa Sunda atau pidato bahasa sunda beragam temanya seperti pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda tentang perpisahan, pidato bahasa sunda tentang lingkungan dan narkoba, dan masih banyak lagi tema lainnya.

Arti Pidato Dalam Bahasa Sunda

pengertian pidato dalam bahasa sunda
payungusaha.blogspot.com

Nu dimaksud pidato atawa biantara teh nyaeta nyarita hareupeun balarea pikeun nganepikeun salah sahiji hal atanapi masalah secara teratur, berurutan sarta jelas kalawan aya tujuan maksud anu tangtu. Syarat-syarat pidato nyaeta:

 1. Kudu hareupeun balarea atawa jalma rea
 2. Kudu aya tujuan jeung maksud anu tangtu

Kulantaran kitu nyarita di hareupeun kira-kira leuwih ti sapuluh jalma atawa leuwih ti dua puluh jalma eta disebut pidato. Tujuan dina pidato nyaeta nganepikeun berita atawa beja ka jalma loba kalawan jelas alang ujurna puguh hulu buntutna. Upama nyarita teu puguh alang ujurna teu puguh hulu buntutna tampa tujuan anu tangtu eta mah lain pidato.

Bahan-bahan Pikeun Pidato/ Biantara Basa Sunda

Bahan-bahan pikeun pidato nu ku urang rek ditepikeun kudu di persiapkeun heula ti anggalna ulah pidato dina prungna bae supaya pidato eta aya mamfaat katut gunana keur balarea anu dibere pidato.

Eusi Pidato / Isi Biantara Dalam Bahasa Sunda

isi pidato biantara bahasa sunda
seputarmahasiswa.com

Eusi pidato bahasa sunda atawa biantara usahakeun kudu nerangkeun nu kaharti ku pikir kahontal ku akal atawa kaharti ku balarea atawa umum. Umpamana bae pidato payuneun padagang teu kudu nyaritakeun masalah anu taya hubunganana jeung tukang dagang, pidato hareupeun patani teu kudu nerangkeun atawa nyaritakeun pesawat ruang angkasa nuklir tanga atom jeung sabangsana sabab moal kahartieun, caritakeun bae ku urang masalah tatanen, sisikian sarta terus hubungkeun jeung nu ngadamelna nyatana Allaah ta’ala. Caritakeun masalah hujan nu ngandung manfaat pikeun kasuburan jeung kama’muran para petani terus hubungkeun jeung kakawasaan Allah ta’ala.

 • Ngucapkeun ucapan-ucapan bubuka; narik perhatian para hadirin, pidato urang buka ku basa-basi, ngan poma ulah kaleuwihan, sakadar pikeun ngamimitian masalah naon anu ku urang rek didugikeun.
 • Ngadugikeun garis ageung eusi pidato; ngan sok pok-poko anu rek didugikeun.
 • Uraian lengkap; nerangkeun sacara jelas, hade jeung terperinci naon nu rek dikapayunkeun ti awal dugi akhir.
 • Kasimpulan; nyandak hiji kasimpulan tina naon-naon anu tos didugikeun, sangkan masalah anu tadi parantos didugikeun eta langkung jelas jeung kaharti.
 • Harepan jeung saran-saran; mangrupa anjuran, nasehat sarta bimbingan. Ngeunaan harepan ngarupakeun ajakan sangkan naon-naon anu ku urang parantos didugikeun tiasa diwujudkeun secara nyata.
 • Panutup; panutup kacida pentingna, sabab panutup ieu ngarupakeun salah sahiji hal anu kacida narik perhatian hadirin, ngeunaan sugema atawa henteuna pidato anu parantos diucapkeun dina hate para mustamina.

Naskah pidato anu ditulis kacida perluna, komo deui pikeun nu karek diajar mah, sangkan langkung gampil sarta ati-ati henteu nyimpang tina poko-poko anu rek didugikeun. Sanaos catetan-catetan sakedik sanaos nu pidatona jalma anu tos maher biasa pidato payuneun umum mutlak diperlukeun supaya dina ngadugikeunana henteu hilap kana naon-naon anu kedah didugikeun.

Catetan
Peryogi diperhatoskeun. Upami nu dipasihan pidatona teh nu sumpingna ibu-ibu sareng bapa-bapa kedah diseling ku ucapan bapa-bapa ibu-ibu supados ibu-ibu sareng bapa-bapa ngaraos diperhatoskeun. Jeung dei dina pidato carana kudu sopan kalawan ngagunakeun basa nu gampil kahari. Dina masalah ieu urang kudu pinter neuleuman atawa nalaah naon nu kudu kudu ku urang kudu dicaritakeun dina pidato.

Upamana deui urang rek pidato di lingkungan masyarakat pedesaan, nu dina umumna sebagian ageung maranehana eta masih ngamilik penguasaan basa anu masih keneh kurang. Mangka pikeun nganepikeunanan, urang kudu nganggo basa anu hade jeung cukup sederhana, mangka hade ulah ngucapkeun istilah-istilah anu tacan kaharti ku masyarakat eta, sangkan naon-naon anu didugikeun eta tiasa katarima sacara jelas. Sawangsulna, upama irang rek pidato payuneun masyaratkat anu dipandang daya pikirna hebat, mangka di dieu urang kudu ati-ati deuih ngagunakeun basa anu hade sasuai jeung tingkat panguasaan berbahasa di lingkungan masyarakat eta.

Naskah & Susunan Pidato/ Biantara Bahasa Sunda

naskah teks pidato biantara bahasa sunda
nibasami.wordpress.com

Naskah pidato kudu disusun anu rapih ulah pabuliut atawa patukeur, nu kuduna tiheula dipanderikeun, nu kuduna panderi diheulakeun. Dina poko na susunan pidato teh nyaeta:

 1. Ngucapkeun salam
 2. Ngucapkeun ucapan-ucapan bubuka
 3. Ngadugikeun garis ageung isi pidato
 4. Uraian lengkep
 5. Kesimpulan
 6. Harepan jeung saran-saran
 7. Panutup atawa salam panutup
Ngucapkeun Salam
Upami urang pidato di kalangan umat Islam, urang ngucapkeun salam sacara Islam. Upami urang pidato di payuneun jalma-jalma anu sabahagian ageungna hadirin teh henteu bergama Islam, mangka urang ngucapkeun salam sacara umum.

Contoh Pidato Bahasa Sunda Tentang Hari Kemerdekaan RI

contoh pidato bahasa sunda tentang hari kemerdekaan RI
acehdesain.wordpress.com

Para saderek Sabangsa jeung salemah cai

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji sareng syukur disanggakeun ka hadirat Ilahi Rabbi, urang sadayana tiasa sasarengan mieling hari Proklamasi Kamerdekaan Republik Indonesia nu ka ……….. ku ngayakeun paringetan kana hari Proklamasi Kamerdekaan“ ieu, hartosna urang bangsa Indonesia parantos ngaraoskeun kamerdekaan salami ……………. taun.

Para saderek sadayana, peryogi pisan urang ngemut kana peristiwa anu kacida pentingna, yen dina tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 Proklamasi Kamerdekaan RI, dikumandangkeun ka dunia Internasional, ti gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dimana dina saat eta para wakil bangsa Indonesia kempel pikeun nganyatakeun tekad kamerdekaannana, sabagi bangsa anu merdeka jeung berdaulat. Dina detik-detik eta Bung Karno sabagi pembaca teks proklamasi, sareng Sukarno-Hatta sabagi pananda tangan teks proklamasi, atas. nama sadaya bangsa Indonesia.

Ku pernyataan eta para wakil bangsa Indonesia negaskeun ka sadaya rahayat, yen kamerdekaan nasional tos kahontat Sareng ngabuktikeun ka dunia Internasional yen kamerdekaan eta hak katut milik sagala bangsa.

Para saderek sadaya.

Anu kedah jadi perbatasan salamina, merdeka teh ngandunghartos tanggung jawab, maksadna hiji bangsa anu merdeka eta kedah pinuh ku rasa tanggung jawab kanggo ngabela, ‘miara, ngurus sareng ngeusian’ kamerdekaan, sadar sareng pinuh kasanggupan kanggo ngayakeun rupi-rupi pangorbanan anu diperlukeun kanggo kaluhuran, kamajuan sareng kajayaan lemah cai katut nagara urang.

Salah sahiji hal anu penting dina raraga mieling hari kamerdekaan, urang kedah gaduh rasa anu sajero-jerona dina jiwa anu suci tasyakkur ka Pangeran Nu Maha Kawasa, yen kamerdekaan nu kapimilik ku urang eta karunia ti Allah nu dipasihkeun ka bangsa Indonesia, diproklamirkeun dina tanggal 17 Agustus 1945.

Para saderek sadaya, sajabi ti eta urang kedah sadar deuih sareng leres-leres tiasa ngahayati yen ieu kamerdekaan teh lain pamere ti penjajah, tapi kamerdekaan teh hasil perjuangan anu nyata sarta hasil usaha bangsa Indonesia, ngorbankeun harta, tanaga sareng jiwa raga nu sanes sakedik. Syukur alhamdulillah dina waktu harita bangsa Indonesia sabilulungan ngahiji teu pandang bulu pikeun ngarebut lemah cai anu dipicinta Indonesia. ‘

Ku ni’mat kamerdekaan, kawajiban urang ngawangun nagara ku jalan ngagunakeun sagala daya katut upaya pikeun karna”muran sadayana.

Di antawisna kamerdekaan teh didamel jembatan emas kanggo ngudag sareng ngahontal kamajuan sareng kajayaan. Kamajuan sareng kajayaan anu tiasa dihontal teh gumantung kana kadaek, kasungguh-sungguhan sareng kagiatan usaha dina Widang pangwangunan, boh pangwangunan Widang fisik materil atawa dina Widang mental spiritual. Bangsa anu kirang rasa tanggung jawab, henteu giat usaha sareng teu leres-leres bajoang dina bidang pangwangunan, kaayaan bangsa anu sapertos kitu, moal aya bedana sareng nalika eta bangsa teh masih dijajah keneh.” _

Kamajuan dunya teh kudu disarengan ku kamajuan dina Widang rohani. Di antawisna sasama bangsa, sanagara, saagama sakedahna silih wasiatan dina hak jeung bebeneran. Urang sadayana diparentah ku Allah SWT sangkan silih wasiatan tina

iman, amal soleh, nangtungkeun ‘kaadilan jeung’beheneran di muka bumi, ngajaga katartiban kaamanan jeung katentreman masyarakat, sarta ngama’murkeun ieu alam dunya.

Manusa salaku makhluk Allah sadayana parantos dipaparin kakawasaan ngaraharjakeun _ sareng ngamajukeun bumi ieu, sanggup sarta tiasa ngagali rupi-rupi rahasiah alam, tiasa ngagunakeun anu saseueur-seueurna, pikeun pibekeleun hirup sareng kahirupan di dunya itu. “

Dawuhan Allah dina Al-Qur’an surat Hud ayat 60:

pidato bahasa sunda tentang hari kemerdekaan surat hud ayat 61

HUWA ANSYA-AKUM MINAL ARDLI WASTAlMARAKUM FIIHAA FASTAGHFIRUUHU TSUMMA TUUBUU ILAIHI INNA RABBII QARIIBUN MUJIB.

”Nya Anjeunna anu ngayugakeun‘maraneh tina bumijeung supaya maraneh ngama’murkeun bumi, ku kituna maraneh geura menta pangampura ka Anjeunna, jeung geura tarobat ka Anjeunna, karana saestuna Pangeran kaula kacida deukeu tna jeung ngaijabah.”

Para saderek sadaya.

Nagara urang parantos ngagaduhan falsafah Pancasila sareng UUD 1945, mangga urang sami-sami pertahankeun tina rongrongan tangan-tangan jahil nu rek ngarintang’ kana lancarna pangwangunan di nagara.

Akhirna dina raraga mieling hari kemerdekaan ayeuna, mangga urang sami-sami mintonkeun rasa syukur ka Pangeran nu parantos maparinkeun ni’mat kamerdekaan ka urang sadaya ku jalan:

1. Ngado’akeun ka arwah para pahlawan nu parantos gugur di medan bakti, ngemutkeun kana jasa-jasana ngorbankeun jiwa katut ragana pikeun ngabela sareng mertahankeun kamerdekaan lemah caina.

2. Ningkatkeun sumanget kapahlawanan hoyong neraskeun perjuangan para pahlawan nu parantos gugur, dina widang ngeusi sareng miara kamerdekaan ku jalan ngawangun dina saniskaten widang sarta rajin ngulik sareng mukakeun rasiah-rasiah alam anu aya sakuliah alam Indonesia ieu kanggo kamajuan sareng kama’muran bangsa Indonesia.

Sakitu kapihatur, mudah-mudahan Allah ta’ala salamina ngalimpahkeun rahmat ka sadaya bangsa Indonesia. Aamiin!

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Video Contoh Pidato Bahsa Sunda